NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma Medimar Prigorje.Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 46/99,
35/08, 127/19 i 151/22), članka 45. Statuta Doma Medimar Prigorje i odluke Upravnog vijeća
od 16.01.2023., Upravno vijeće Doma Medimar Prigorje raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma Medimar Prigorje.
Za ravnatelja Doma Medimar Prigorje (u daljnjem tesktu: Dom) može biti imenovana osoba
koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno
  intergirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne
  politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije,
  logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije,
  javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom
  mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261.stavka 1. ovoga Zakona
 4. da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 5. hrvatsko državljanstvo.

Ravnatelja Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba
može biti ponovo imenovana za ravnatelja Doma.
Upravno vijeće Doma će s izabranim kadnidatom za ravnatelja, nakon donošenja Odluke o
imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom
vremenu.


Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću
dokumentaciju:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku) kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i
  akademskom stupnju
 4. dokaz o radnom stažu, izvornik (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje),
 5. dokaz o radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom – potvrda poslodavca ili drugi
  dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao
  i razdoblju u kojima je kandidat obavljao navedene poslove (preslika potvrde
  poslodavca, preslika ugovora o radu, rješenje o rasporedu i sl.)
 6. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem
  pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani (ne starijim od 15 dana od
  dana podnošenja prijave).

Dom će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da kandidat nije osuđen za kaznena dijela ili za
prekršaje iz točke 3. ovog natječaja.
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime,
adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu).
Prijave na Natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se na adresu: Dom Medimar
Prigorje, 10 360 Sesvete, Ninska 22 A, u roku od 8 dana od dana objave na web stranici doma.


Podnošenjem prijave na Natječaj,kandidati su izričito suglasni da Dom kao voditelj zbirke
osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe
natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka
za ponošenje prijave.

Upravno vijeće Doma